Reglement

Deelname reglement

 1. De Jeugdvierdaagse Peel & Maas is een recreatief wandelevenement zonder wedstrijdelement.
 2. Tot de Jeugdvierdaagse Peel & Maas worden de 5, 10 en 15 km routes gerekend en op de zaterdag de wandelroutes 5, 10, 15, 25 en 40 km.
 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de Stichting Jeugdvierdaagse Peel & Maas worden bepaald.
 4. De deelnemer verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement.
 5. De inschrijving tot deelname is mogelijk voor iedereen individueel vanaf de leeftijd 12 jaar.
 6. Bij inschrijving in groepsverband is geen leeftijdsgrens gesteld.
 7. Inschrijving voor de Jeugdvierdaagse Peel & Maas is persoonlijk. Het startbewijs is niet overdraagbaar.
 8. Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is. De deelnemer dient zelf te beoordelen of hij in staat is om te wandelen en/of aan de nevenactiviteiten deel te nemen. Bij twijfel met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.
 9. Deelname aan de Jeugdvierdaagse Peel & Maas is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route.
 10. De Stichting Jeugdvierdaagse Peel & Maas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens door aantoonbaar grove schuld van de organisatie.
 11. Stichting Jeugdvierdaagse Peel & Maas en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd.
 12. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te lopen.
 13. Het gebruik van (loop)fietsen en steps is niet toegestaan.
 14. Het is verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen.
 15. Overtreding hiervan kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 16. Het dragen, vervoeren of uitdelen van reclamevoorwerpen, ongeacht de aard daarvan, is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur.
 17. Het hinderlijk laten spelen van draagbare radiotoestellen e.d. is verboden.
 18. Deelnemers kunnen bij medische problemen, ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie door de Stichting Jeugdvierdaagse Peel & Maas en de medische staf van verdere deelname worden uitgesloten.
 19. De Stichting Jeugdvierdaagse Peel & Maas behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de wandelvierdaagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de Stichting Jeugdvierdaagse Peel & Maas redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.
 20. Het bestuur stelt, binnen het kader van het gestelde aangaande veiligheid en gezondheid in dit reglement, alles in het werk om een veilige wandelvierdaagse te garanderen en treft daartoe alle in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke maatregelen op het gebied van veiligheid en medische voorzieningen.Wanneer het bestuur door bijzondere omstandigheden wordt gedwongen de Jeugdvierdaagse geheel Peel & Maas of gedeeltelijk af te gelasten, kan de deelnemer geen aanspraak maken op (gedeeltelijke) restitutie van de inschrijfkosten.
 21. De deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van het bestuur, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, ook geen aanspraak maken op verdere schadevergoeding.
 22. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 23. De herinneringsmedaille wordt bij de eindcontrole op de vierde dag uitgereikt aan de deelnemer die Jeugdvierdaagse Peel & Maas met goed gevolg heeft uitgelopen en minimaal 3 dagen heeft meegewandeld en de vereiste aantal controlestempels heeft verzameld.
 24. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Jeugdvierdaagse Peel & Maas of andere, door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 25. De deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 26. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.
 27. Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

Activiteiten derden reglement

 1. In overleg met het dagelijks bestuur van de Stichting Jeugdvierdaagse Peel & Maas (hierna: Stichting) is het derden toegestaan om maatschappelijke verantwoorde en culturele acties te ontplooien tijdens de Jeugdvierdaagse Peel & Maas.
 2. Het is derden niet toegestaan om vanuit het defilé  op zaterdagmiddag zaken (folders, gadgets, ed.) uit te delen aan toeschouwers langs de route; 
 3. Het uitdelen door derden van reclame (o.a. tegoedbonnen) aan deelnemende wandelaars is uitsluitend toegestaan na overleg met de Stichting. Toestemming wordt enkel verleend voor de zaterdag onder de voorwaarde dat de aanbieder de artikelen zelf toevoegt aan de medailletas;
 4. Activiteiten van derden vallen niet onder de (evenementen)vergunning van de Stichting.  instantie.
 5. De stichting aanvaard geen aansprakelijkheid en voert geen werkzaamheden uit ten behoeve van de genoemde acties onder de punten 1 t/m 3;
 6. Activiteiten van de hoofdsponsor worden afzonderlijk met de Stichting besproken.

Noteer in je agenda!

Woensdag 18 juni 2025
Donderdag 19 juni 2025
Vrijdag 20 juni 2025
Zaterdag 21 juni 2025

Laatste nieuws

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen!Tijdens de afgelopen dagen zijn de volgende zaken blijven liggen cq onderweg gevonden:  4 fietssleutels 1 tasje met inhoud,…

Wandel gezond heel Peel en Maas rond 

Waar we vorig jaar nog hoogzomerse omstandigheden hadden, waren bij de start van de 57e editie van de Jeugdvierdaagse Peel…

Bedankt!

Veel mensen, bedrijven en instellingen bedanken wij voor hun belangeloze inzet.Zonder andere tekort te doen willen wij er een paar…
Gemeente Peel en Maas
Advertentie hoofdsponsor

Gesponsorde links

Rabobank Jeugdvierdaagse